Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ŽIVOTODÁRNÁ BOLEST A SMRT

Bolest a smrt. Kdo by to chtěl? Ale Ježíš nám tím dnešním úryvkem evangelia říká, že i bolest a smrt může být životodárná. Nejenom ta Ježíšova bolest a smrt! (To my víme. Velký pátek – to byla cesta k velikonočnímu jitru. A nám to otevřelo dokonce věčný život s Bohem!) Ale nejenom ta Ježíšova bolest a smrt. I naše bolest a smrt může být bolestí a smrtí životodárnou. Nechci dnes k tomu vyprávět nějaké složité úvahy. Spíše dva příklady ze

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JEŽÍŠ V LIDECH NA OKRAJI SPOLEČNOSTI

Svatý Jakub v dnešním 2. čtení mluví o postoji věřícího člověka k lidem na okraji společnosti. Jistě i to je otázka, kterou bychom neměli minout. Určitě jedinečnou učitelkou postojů k lidem na okraji společnosti nám může být Matka Tereza z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny, která zasvětila svůj život právě těm nejubožejším z ubohých. Kdosi z novinářů, když s ní dělal rozhovor a viděl, jak ošetřuje hnisající ránu nějakého ubožáka, tak říkal, že on by to nedělal ani za milion. A

PROMLUVA K RODIČŮM A MLÁDEŽI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – BÝT ČI NEBÝT CIVILIZOVANÝ

Na začátku školního roku většinou promlouvám k dětem. Dnes chci oslovit zvláště dospělé – rodiče a prarodiče, ale též zvláště mládežníky. Letošními prázdninami nás provázel cyklus promluv nebo spíše četby o daru Eucharistie. Chci vám něco přečíst ještě i dnes. Je to zamyšlení P. Eliase Velly, které nese název Být či nebýt civilizovaný. On v tom zamyšlení mluví o vztahu k Eucharistii. Ale to, co říká o vztahu k Eucharistii, můžeme klidně rozšířit i na otázku křesťanské výchovy dětí a

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: FALEŠNÉ ALIBI

Také dnes si čteme v evangeliu z 6. kapitoly Janova evangelia. Lidé odcházejí. Proč odcházejí? „Tvrdá je to řeč, kdo to má poslouchat!“ Co bylo tou „tvrdou řečí“? Ježíšovo pozvání k přijímání Eucharistie. Budeme ještě i dnes pokračovat v našem cyklu promluv (či spíše četby) o Eucharistii a bude to souviset s tématem evangelia – s odchodem od Eucharistie. Opět sáhneme po četbě myšlenek P. Vojtěcha Kodeta z knížky Hledám Tvou tvář. První kapitolka nese název Falešné alibi: Někoho paradoxně

PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: HLAD PO CHLEBU ŽIVOTA

I dnes v evangeliu Ježíš pokračuje ve své Eucharistické řeči. Tolik zve k přijímání jeho Těla a Krve. I my dnes budeme pokračovat v cyklu promluv (nebo spíš četby) na téma Eucharistie. Dnes si na toto téma opět poslechněme slova známého kazatele a uznávané duchovní autority P. Vojtěcha Kodeta: Proč jsme tak tupí pro velikost nebeského pokrmu, který nám Bůh nabízí? Ježíš mluví o chlebu života, a my jsme z něj udělali odměnu zbožných duší, možná i něco na způsob

PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: JEDINEČNÝ ZDROJ ENERGIE

Také dnes v celé církvi při četbě evangelia pokračujeme v naslouchání Ježíšově tzv. Eucharistické řeči. No a my v rámci promluvy budeme dále pokračovat v našich zamyšleních nad Eucharistií, ale zaměříme se přitom zvláště na první čtení. Jak spolu souvisí dnešní první čtení a evangelium? Starozákonní prorok Eliáš – totálně unavený, vyčerpaný, vyšťávený – už má všeho dost, přeje si umřít, ale dostává pokrm, v jehož síle jde dál. Opět předobraz Eucharistie. I dnes sáhneme po kvalitní četbě na toto

PROMLUVA Z 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: OBĚŤ MŠE SVATÉ A OBĚŤ PRO MŠI SVATOU

Jak jsme si řekli minulou neděli, v celé církvi si teď o nedělích budeme na pokračování číst z evangelia tzv. Ježíšovu eucharistickou řeč. A tak také my v naší farnosti máme a budeme mít teď jakýsi cyklus promluv nebo spíše četby na toto téma. Minulou neděli jsme uvažovali nad tím, jak jinak člověk mši svatou prožije, když se na ni připraví, když si třeba doma přečte texty nedělních čtení, jak bývají k nalezení v Katolickém týdeníku nebo na internetu, když

PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: PŘÍPRAVA NA SLAVENÍ

V celé církvi na celém světě dnes slyšíme evangelium o rozmnožení chlebů a po další čtyři neděle v celé církvi na celém světě budeme v evangeliu na pokračování naslouchat tzv. Ježíšově eucharistické řeči. Proč evangelista Jan spojuje tyto dva úryvky? Mají souvislost. Zázrak rozmnožení chlebů – to byl předobraz. Ježíš nejprve rozmnožil obyčejný chléb a nasytil z něho tisícové zástupy, aby později udělal zázrak ještě větší, aby ustanovil Eucharistii, aby proměnil chléb ve své tělo a tímto pokrmem sytil miliony

PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – POTŘEBUJEME BÝT POUČOVÁNI?

Minulou neděli jsme v evangeliu sledovali Ježíše, jak rozesílá apoštoly a ti hlásají, že je třeba se obrátit. Uvažovali jsme nad potřebou obrácení v našem životě. Jako zrcadlo svědomí jsme si nastavili ty čtyři roviny z díla „Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci“: Nemiluješ Boha, nenávidíš člověka, nevěříš Božímu slovu, jsi plný pýchy a ctižádosti. Dnes v evangeliu sledujeme, jak apoštolové se vracejí ze své misijní cesty, dělí se o svoje zážitky, Ježíš je vyzývá k odpočinku, ale když vidí

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JE POTŘEBA SE OBRÁTIT

Apoštolové se vydali na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit… Nad tím budeme dneska uvažovat, jestli cítíme potřebu se obrátit, jít dál. Jsou lidé, kteří mají takový postoj: „Pane faráři, dyť my do kostela chodíme, tak co po nás ještě chcete?!“ Prostě jako by řekli: „To stačí!“ Říkal otec biskup Josef Hrdlička, že v manželském vztahu by bylo velmi nebezpečné, kdyby si třeba manželé řekli: „To základní nám ve vztahu funguje, tak už není třeba žádné fantazie, už