Browse By

Promluvy

 • PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ŽIVOTODÁRNÁ BOLEST A SMRT Bolest a smrt. Kdo by to chtěl? Ale Ježíš nám tím dnešním úryvkem evangelia říká, že i bolest a smrt může být životodárná. Nejenom ta Ježíšova bolest a smrt! (To my víme. Velký pátek – to byla cesta k velikonočnímu jitru. A nám to otevřelo dokonce věčný život s Bohem!) Ale nejenom ta Ježíšova bolest ...
 • PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JEŽÍŠ V LIDECH NA OKRAJI SPOLEČNOSTI Svatý Jakub v dnešním 2. čtení mluví o postoji věřícího člověka k lidem na okraji společnosti. Jistě i to je otázka, kterou bychom neměli minout. Určitě jedinečnou učitelkou postojů k lidem na okraji společnosti nám může být Matka Tereza z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny, která zasvětila svůj život právě těm nejubožejším z ubohých. Kdosi z novinářů, když s ní dělal rozhovor ...
 • PROMLUVA K RODIČŮM A MLÁDEŽI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – BÝT ČI NEBÝT CIVILIZOVANÝ Na začátku školního roku většinou promlouvám k dětem. Dnes chci oslovit zvláště dospělé – rodiče a prarodiče, ale též zvláště mládežníky. Letošními prázdninami nás provázel cyklus promluv nebo spíše četby o daru Eucharistie. Chci vám něco přečíst ještě i dnes. Je to zamyšlení P. Eliase Velly, které nese název Být či nebýt civilizovaný. On v tom ...
 • PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: FALEŠNÉ ALIBI Také dnes si čteme v evangeliu z 6. kapitoly Janova evangelia. Lidé odcházejí. Proč odcházejí? „Tvrdá je to řeč, kdo to má poslouchat!“ Co bylo tou „tvrdou řečí“? Ježíšovo pozvání k přijímání Eucharistie. Budeme ještě i dnes pokračovat v našem cyklu promluv (či spíše četby) o Eucharistii a bude to souviset s tématem evangelia – s ...
 • PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: HLAD PO CHLEBU ŽIVOTA I dnes v evangeliu Ježíš pokračuje ve své Eucharistické řeči. Tolik zve k přijímání jeho Těla a Krve. I my dnes budeme pokračovat v cyklu promluv (nebo spíš četby) na téma Eucharistie. Dnes si na toto téma opět poslechněme slova známého kazatele a uznávané duchovní autority P. Vojtěcha Kodeta: Proč jsme tak tupí pro velikost nebeského ...
 • PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: JEDINEČNÝ ZDROJ ENERGIE Také dnes v celé církvi při četbě evangelia pokračujeme v naslouchání Ježíšově tzv. Eucharistické řeči. No a my v rámci promluvy budeme dále pokračovat v našich zamyšleních nad Eucharistií, ale zaměříme se přitom zvláště na první čtení. Jak spolu souvisí dnešní první čtení a evangelium? Starozákonní prorok Eliáš – totálně unavený, vyčerpaný, vyšťávený – už má ...
 • PROMLUVA Z 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: OBĚŤ MŠE SVATÉ A OBĚŤ PRO MŠI SVATOU Jak jsme si řekli minulou neděli, v celé církvi si teď o nedělích budeme na pokračování číst z evangelia tzv. Ježíšovu eucharistickou řeč. A tak také my v naší farnosti máme a budeme mít teď jakýsi cyklus promluv nebo spíše četby na toto téma. Minulou neděli jsme uvažovali nad tím, jak jinak člověk mši svatou ...
 • PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CYKLUS PROMLUV O EUCHARISTII: PŘÍPRAVA NA SLAVENÍ V celé církvi na celém světě dnes slyšíme evangelium o rozmnožení chlebů a po další čtyři neděle v celé církvi na celém světě budeme v evangeliu na pokračování naslouchat tzv. Ježíšově eucharistické řeči. Proč evangelista Jan spojuje tyto dva úryvky? Mají souvislost. Zázrak rozmnožení chlebů – to byl předobraz. Ježíš nejprve rozmnožil obyčejný chléb a ...
 • PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – POTŘEBUJEME BÝT POUČOVÁNI? Minulou neděli jsme v evangeliu sledovali Ježíše, jak rozesílá apoštoly a ti hlásají, že je třeba se obrátit. Uvažovali jsme nad potřebou obrácení v našem životě. Jako zrcadlo svědomí jsme si nastavili ty čtyři roviny z díla „Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci“: Nemiluješ Boha, nenávidíš člověka, nevěříš Božímu slovu, jsi plný pýchy a ctižádosti. Dnes ...
 • PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JE POTŘEBA SE OBRÁTIT Apoštolové se vydali na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit… Nad tím budeme dneska uvažovat, jestli cítíme potřebu se obrátit, jít dál. Jsou lidé, kteří mají takový postoj: „Pane faráři, dyť my do kostela chodíme, tak co po nás ještě chcete?!“ Prostě jako by řekli: „To stačí!“ Říkal otec biskup Josef Hrdlička, že ...
 • PROMLUVA ZE 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – PANE, KDYŽ NECHÁŠ SLABOST, DEJ I MILOST! Ježíš se vrací domů – do svého rodného Nazareta. Můžeme uvažovat nad tím, co asi prožíval. Možná vzpomínal na své dětství, možná vzpomínal na to, co všechno tam prožil do svých třiceti let, než začal veřejně působit. Všecky ty lidi tam znal. Tak rád by i jim předal Boží poselství, tak rád by na nemocné ...
 • PROMLUVA Z 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VZAL JI ZA RUKU Moc mě v dnešním úryvku evangelia oslovuje ten okamžik, kdy Ježíš přichází k mrtvé dívence a evangelista napíše: „Vzal ji za ruku…“ Je moc dobře, když máme kolem sebe ty, kteří člověka vezmou za ruku, podají pomocnou ruku. Tak to má být, tak to Ježíš zamýšlel. Svaté Kateřině Ježíš kdysi řekl: „Kateřino, já jsem lidem mohl dát všecky ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – STAUROFOBIE A NEKOREKTNÍ JAN Co se člověku vybaví, když se řekne „svatý Jan Křtitel“? Možná se nám vybaví, že jedl kobylky a med, nosil šat z velbloudí srsti a kožený pás, připravoval cestu Kristu, žil na poušti, křtil u Jordánu, pokřtil Pána Ježíše… O tom všem vyprávějí evangelia. Ale vyprávějí také o tom známém konfliktu mezi Janem a králem ...
 • PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – NÁŠ CÍL Chci se dnes s vámi zamyslet nad dnešním druhým čtením. Sv. apoštol Pavel v něm píše: „Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. … Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu.“ Otázka zní: Fakt? Toužíme opustit domov ...
 • PROMLUVA Z 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ROUHÁNÍ PROTI DUCHU SVATÉMU Čeká nás dnes trochu náročnější téma, tak bych jej na začátek malinko odlehčil jednou zkušeností ze života: Když jsem studoval na kněze, učil na Teologické fakultě také jeden mladý velice vzdělaný profesor. A tradovalo se, jak k němu jednou přišel bohoslovec na zkoušku a ono to fakt nešlo. Na závěr mu pan profesor povídá: „Bratře, jak ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ (A,B,C) – UKÁŽU TI CESTU DO NEBE Je známá věta svatého Jana Maria Vianneye: „Ukážu Ti cestu do nebe.“ Tu větu si chci při dnešní slavnosti Těla a Krve vypůjčit: „Ukážu Ti cestu do nebe.“ Ptal jsem se kdysi mládežníků v náboženství, jestli se dá nějak pojistit nebe. Dá se pojistit dům, dá se pojistit auto, máme pojištěný kostel, máme zdravotní a sociální pojištění, ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (A,B,C) – JAKÁ JE NADĚJE TĚCH, KTERÉ PÁN POVOLAL V dnešním 2. čtení zazněla slova: Bůh ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal… Jaká je naše naděje? To připomíná i ten dnešní svátek. Vejde do jednoho slova: věčnost. Ale přesahuje všechno, co si člověk může představit a přát. Víte, co přiměje starého člověka, aby třeba i po desítkách let se vyzpovídal a ...
 • PROMLUVA Z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – UVĚŘIT V BOŽÍ LÁSKU Víte, jaké je jedno z největších pokušení pro nás věřící? Co byste řekli, že to je? Nemodlit se? Nechodit do kostela? Nechodit ke zpovědi? Nebo „niko-alko-holky“? Nebo „pohoda, klídek, tabáček“? Lenost? Hmota, mamon, peníze? Pokušení je mnoho! A může to být hodně individuální. Těžko říct, které pokušení je největší. Ale jedno z největších pokušení, kterým Boží nepřítel ...
 • PROMLUVA Z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – KARDINÁL JOSEF BERAN: VÝZNAM JEHO NÁVRATU V dnešním 1. čtení jsme slyšeli, jak Šavel alias Pavel po svém obrácení neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. My jsme si před týdnem připomínali životní osudy českého kardinála Josefa Berana – vězně nacismu i komunismu. I na něj můžeme vztáhnout slova dnešního prvního čtení. I on neohroženě – i za cenu čtrnáctileté internace i za cenu ...
 • PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – KARDINÁL JOSEF BERAN: VYHNANSTVÍ A NÁVRAT Prožíváme Neděli Dobrého Pastýře. Ježíš je ten nejlepší Pastýř nás věřících. Ale my prosíme také o to, abychom měli dostatek dobrých pastýřů v těch, které on posílá pást v jeho jménu. Slíbil jsem, že si dnes všimneme jednoho takového dobrého pastýře. V uplynulém týdnu se vrátily do naší země tělesné ostatky kardinála Josefa Berana. My jsme si jeho osobnost ...
 • PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – POZNAT SVŮJ HŘÍCH Jednotícím prvkem všech tří dnešních čtení je hřích. Budeme nad ním dnes uvažovat. Přijde člověk ke zpovědi a povídá: „Naposledy jsem byl u zpovědi před rokem. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, do kostela chodím, modlit se modlím. To jsou mé hříchy a do této zpovědi zahrnuji i všechny hříchy svých bližních…“ Pan farář povídá: „Vy ...
 • PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Svátek Božího milosrdenství, který dnes slavíme, je svátek poměrně nový. Své kořeny má v životě nedávno svatořečené polské řeholní sestry Faustyny Kowalské. To je řeholnice, která zemřela v pověsti svatosti v r. 1938 a patří mezi velice uznávané mystiky církve. Za doby jejího života se jí dostávala spousta mystických zážitků, z nichž většina měla společného jmenovatele – a tím ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (A,B,C) – JAK MOC JSEM UVĚŘIL? Prožívali jsme Ježíšovo sebevydání, bolest a smrt a dneska prožíváme a radujeme se z Ježíšova vzkříšení. Pro nás křesťany je to – řekl bych – normální. Ale pro lidi světa je to neslýchaná věc. Oni slaví svátky jara, víkendový oddych v přírodě. Uvedl bych dnešní naše zamyšlení jedním hezkým příběhem. Myslím, že je z pozůstalosti P. Aloise Pekárka: Pomalu a ...
 • PROMLUVA Z KVĚTNÉ NEDĚLE 2018 – JE MI LÍTO MÉ ZEMĚ V pašijích jsme dnes slyšeli o mnoha postavách. Také o Jidášovi, který Krista za peníze prodal. Chci vám dnes nad tímto evangeliem říct jednu moc důležitou a citlivou věc. Je mi líto mé země, která lidská práva prodává za ekonomickou prosperitu. Je mi líto mé země, která ekonomicky spolupracuje s komunistickou Čínou, čímž podporuje její moc, která se ...
 • PROMLUVA Z 5. NEDĚLE POSTNÍ (B) – BOŽÍ GPS Zůstaneme dnes u 1. čtení. Pán Bůh skrze proroka Jeremiáše říká, že sjedná s lidmi novou smlouvu, ne takovou, jako byla ta stará, kterou lidé svévolně zrušili. To je úžasné, jak i tam, kde člověk něco popře, zruší, postaví se proti Bohu, vzbouří se, udělá si po svém, Pán Bůh stále znovu a znovu si ...
 • PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE POSTNÍ (B) – NEKONEČNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ Slavíme dnes tzv. „neděli laetare“, což je odvozeno z latinských slov vstupní antifony dnešní mše svaté: Laetare Ierusalem! Raduj se, Jeruzaléme! Tak k dnešnímu našemu zamyšlení něco radostného, útěšného. Slyšeli jsme ve druhém čtení o nekonečně milosrdném Bohu. Co to znamená, že Bůh je NEKONEČNĚ milosrdný? Hezky to řekl náš papež František: Bohu nedělá problém odpouštět. ...
 • PROMLUVA Z 3. NEDĚLE POSTNÍ (B) – STŘEDOVĚKÁ MORÁLKA? V dnešním prvním čtení slyšíme, jak Bůh vyhlašuje Desatero přikázání. Chtěli byste, abych dneska mluvil o Desateru? Budu mluvit o životě. A ze života. A bude to i o tom Desateru. Pár dní zpátky (možná jste to taky viděli) byla ve zprávách reportáž o tom, jak i ve zbožném Polsku ubývá lidí v kostelech. Vyjadřovala se ...
 • PROMLUVA Z 2. NEDĚLE POSTNÍ (A,B,C) – V TEMNOTĚ ŽÍT Z TOHO, CO JSME NAČERPALI VE SVĚTLE Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu… Proč to udělal? A co nám to říká pro náš život? Ježíš zve apoštoly k náročnému výstupu na horu, tam jim dá ve své přítomnosti něco prožít a pak jde s nimi dolů do toho údolí, do té všednosti života. Ale nejenom ...
 • PROMLUVA Z 1. NEDĚLE POSTNÍ (A,B,C) – SLOVO „POTOM“ JE CESTA K „NIKDY“ Každoročně o 1. neděli postní v evangeliu slyšíme o tom, jak byl Ježíš ďáblem pokoušen na poušti. Pokouší ten Zlý i nás. Dnes vám chci nabídnout jedno krátké čtené zamyšlení, jak si s tím poradit. Jeden impuls pro boj s tím Zlým. Je převzat z časopisu Milujte se! Byla porada v pekle. Když hlavní pekelník vyhodno­til ...
 • PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – OTEC VYHOŠTĚNÝCH: SV. DAMIÁN DE VEUSTER V evangeliu je řeč o tom, jak Pán Ježíš uzdravil malomocného. Co to bylo malomocenství? Byla to nemoc, při které se člověku tvořily nehojící se rány. Později docházelo k odumírání částí těla. Nemoc končila vždy smrtí. Navíc byla nakažlivá, takže kdo touto nemocí onemocněl, musel opustit svoji rodinu, svoji vesnici a musel žít v ústraní, kde ...
 • PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH Po dvě neděle budeme teď v evangeliích slýchat o tom, jak Ježíš vstupoval do lidských nemocí. Vstupuje do nich i dnes. Různými způsoby. Jedinečným způsobem pak ve svátosti pomazání nemocných. Tak můžeme dnes právě nad touto svátostí uvažovat. Víme dobře, že svátost pomazání nemocných je dodnes pro mnoho lidí obestřená něčím tajemným, něčím, z čeho má ...
 • PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – MANŽELSTVÍ A CELIBÁT Pokud jsme pozorně vnímali dnešní 2. čtení, pak jsme možná zaregistrovali, že tam byla řeč o dvou záležitostech: o manželství a o celibátu. Na první pohled se zdá, jakoby sv. Pavel manželství až shazoval. V souvislostech celého jeho poselství ale vidíme, že sv. Pavel manželství uznává a váží si ho. Dokonce v listu Efesanům vztah dvou ...
 • PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – PŘIJMOUT POVOLÁNÍ ANEB DUCH SEBEREALIZACE A SLUŽBY Dnešní první čtení i evangelium by se dalo shrnout do jediné věty: Přijmout to, k čemu nás Bůh volá. Rád bych se dnes zaměřil zvláště na 1. čtení. Tam slyšíme o Jonášovi a zní to tak idylicky: Bůh Jonáše volá, on jde do Ninive, tam lidem cosi říká a oni se obracejí a Pán Bůh se ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – DVA SVĚTY Svatá Terezie z Avily kdysi vyjádřila tuto krásnou myšlenku: „Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.“ Tak, jak se to krásně zpívá i v jedné písni, a slýcháváme to často i v naší farnosti: „Bůh sám ti dostačí!“ Dnešní slavnost nás ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI VI – MATKA NADĚJE Letošním adventem a Vánocemi nás provází myšlenka naděje. Dnešního dne nám církev staví před oči Pannu Marii, dneska církev svěřuje Pannu Marii naší pozornosti, tak určitě by byla škoda minout téma Maria – Matka naděje. Proč anebo v čem je Maria Matkou naděje? Dnešní evangelium a vlastně celý dnešní svátek nám ukazuje Pannu Marii v kráse ...
 • PROMLUVA Z POSLEDNÍHO DNE ROKU (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI V: KATALYZÁTOR NADĚJE Po celý letošní advent jsme uvažovali nad nadějí v životě křesťana. Uvažovali jsme i nad zdroji naší naděje. Řekli jsme si: Naše naděje je v Bohu, který dává ratolestem vypučet i z pahýlů. Dnešní poslední den roku přímo vybízí k tématu, které jsem nadepsal slovy: Katalyzátor naděje. Možná napřed co to je katalyzátor. Chytrá Wikipedie na internetu říká: Katalyzátor je látka, vstupující do chemické reakce, ...
 • PROMLUVA ZE SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA – NEDAT NA ŘEČI Když jsme v adventu uvažovali nad nadějí, řekli jsme si, že jedním z prolhaných idolů, do kterých se lidé pokoušejí vložit svoji naději, je touha splynout se světem: Budu jako ostatní – a svět mě přijme. V tom je má „naděje“. Chtěl bych se v dnešním našem zamyšlení zaměřit na jeden odstín tohoto prolhaného idolu. Víme, ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ (A,B,C) – AKTUALIZOVANÁ VYŠŠÍ VERZE VÁNOC Na začátku letošního adventu jsem řekl takovou téměř heretickou myšlenku, že mám raději advent, než Vánoce. Jedním dechem jsem ale řekl, že o Vánocích se pokusím tuto myšlenku uvést na pravou míru. Tak přišel ten čas… Asi musíme rozlišovat rovinu citů a pocitů a rovinu faktů. Pokud jde o rovinu faktů, tak fakt je jasný: V adventu ...
 • PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI IV: MODLITBA – TLUMOČNÍK NADĚJE Během celého letošního adventu nás provázela myšlenka naděje. Říkali jsme si: Advent – to je doba touhy. A taky doba naděje. Naděje je primární potřebou člověka – stejně jako je primární potřebou jíst, pít, spát. Bez naděje se nedá žít. Naděje ale musí být smysluplná. Ne každá naděje je nadějí. Naše naděje nestojí jenom na ...
 • PROMLUVA Z 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI III: O FALEŠNÉ NADĚJI VKLÁDANÉ DO IDOLŮ V letošním adventu uvažujeme nad nadějí. Řekli jsme si: Naše naděje nestaví jenom na tom lidském, ani na náhodách a na štěstí. Na Bohu staví naše naděje! Na té zkušenosti, že On dává vypučet ratolestem i z pahýlů. Ole on čeká právě tu naši naději, tu naši důvěru, kterou mu rozvazujeme ruce. Bože můj, hořím nadějí, že ...
 • PROMLUVA Z 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI II: ZDROJE NADĚJE V letošním adventu uvažujeme nad nadějí. Řekli jsme si: Kdo ztrácí lásku, dveře zavírá. Kdo ztrácí víru, dveře zamyká. Kdo ztrácí naději, dveře zazdívá. To vidíme často u nemocných: Dokud se svojí nemocí bojují, dokud mají naději, to často bývá veliká pomoc v léčbě. Když ztratí naději, když se své nemoci poddají, tak to jde s nimi často s kopce. A to platí ...
 • PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI I: NADĚJE – PRIMÁRNÍ POTŘEBA ČLOVĚKA Vstoupili jsme do krásné a hluboké doby adventní. Bude to znít možná skoro až hereticky (nicméně o Vánocích se to pokusím uvést na pravou míru!), ale já osobně mám opravdu raději advent, než Vánoce. Vánoce jsou dneska zahlceny komercí, komerce převálcovala skutečný obsah Vánoc, ale advent má svoji zvláštní tichou krásu a hloubku. A myslím, ...
 • PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (A) – KRÁL, KTERÝ SLOUŽÍ NÁM Až přijde Syn člověka ve své slávě… Chtěli bychom to zažít? Zažijeme to – všichni! Ve zlých to vyvolává děs, v dobrých touhu. V těch, kdo nevěří, to nevyvolává nic. Jednou přijde Syn člověka ve slávě, zatím přichází jako ten, kdo slouží, jak jsme to slyšeli v dnešním prvním čtení: Jako pastýř, který hledá ztracené, ...
 • PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – HŘIVNA ČASU Když uvažujeme nad dnešním evangeliem – nad podobenstvím o hřivnách, se kterými dobří služebníci podnikali, a špatný služebník je zahrabal, většinou se zamýšlíme nad různými obdarováními a talenty, které jsme od Boha dostali, a které máme rozvíjet k dobru lidí kolem sebe i ke službě Bohu. Dnes si dovolím jeden takový specifický pohled. Velkou hřivnou, velkým ...
 • PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – REINKARNACE ANEB BUDEME ŽÍT DALŠÍ ŽIVOTY? Prožili jsme tzv. „dušičkový oktáv“. Mysleli jsme na naše zemřelé. Dnešní 2. čtení se ještě jakoby ohlíží za těmito dny. Svatý apoštol Pavel ve 2. čtení píše: Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Pojďme se i dnes trochu zamyslet nad smrtí a nad tím, co je za její branou. Dostal jsem ve ...
 • PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – VYSTOUPIT Z CÍRKVE? Začal bych naše zamyšlení takovou docela citlivou otázkou: Setkali jste se někdy s bolavými věcmi v církvi? Nejspíš ano. A nejspíš ne jednou. A pokračoval bych druhou citlivou otázkou: Setkali jste se někdy s bolavými věcmi v životech církevních představených? Možná taky. Krásně to vyjadřuje náš papež František, když církev nenazývá pětihvězdičkovým hotelem, ale nemocnicí. My se učíme žít to, ...
 • PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ XIII: JÁDRO NENÍ MÁLO! Po dvanáct nedělí, to jsou vlastně tři měsíce, čtvrt roku, jsme při bohoslužbách na pokračování uvažovali nad tím nejcennějším, co zde máme – nad mší svatou, která není nic menšího, než sice nekrvavé, ale skutečné zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži, ze které žijeme. Přiblížili jsme si jednotlivé prvky mše svaté. Snad jsme si je i ...
 • PROMLUVA Z 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ XII: JDĚTE VE JMÉNU PÁNĚ! Vidíme, jak se nám to dneska hezky sešlo: Máme uvažovat nad posledními částmi mše svaté a máme zároveň dnes Den modliteb za misie. Uvidíme, že je zde souvislost. V závěru mše svaté kněz uděluje požehnání. Skrze tu kněžskou ruku žehná člověku sám Bůh. A k čemu žehná? Ke všemu, co ze zorného úhlu věčnosti potřebujeme. Zvláštním způsobem ale ...
 • LIST NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL Drazí bratři a sestry, co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, ...
 • PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ XI: INTIMITA S JEŽÍŠEM Svatý apoštol Pavel píše – a slyšeli jsme to v dnešním 2. čtení: Dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. V našich uvažováních nad mší svatou jsme se dostali až k pozdravu pokoje. Kněz vyzývá: „Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje!“ ...
 • PROMLUVA Z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ X: ZBAV NÁS OD ZLÉHO! Slyšíme dnes v evangeliu, jak hospodář stále znovu a znovu přichází, stále znovu a znovu zve, stále znovu a znovu nachází další, kteří jeho oslovení přijmou. Tím Hospodářem je Bůh. On stále znovu a znovu přichází, stále znovu a znovu zve, stále znovu a znovu nachází další, kteří jeho oslovení přijmou. I tajemství Eucharistie oslovuje. Je ...
 • PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ IX: KDYŽ NEBE SPLÝVÁ SE ZEMÍ V našich zamyšleních nad mší svatou uvažujeme o vrcholu mše svaté – o proměnění chleba v Ježíšovo Tělo a vína v jeho Krev. Máme mít být u toho bdělí, proto kněz volá VZHŮRU SRDCE! Zpěvem SVATÝ SVATÝ si připomínáme Boží velikost. Při vlastním proměňování klečíme. Kdysi, když kněz pozvedal proměněnou svatou Hostii a kalich s ...
 • PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ VIII: PÁN PŘICHÁZÍ „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Jedinečným způsobem to platí o mši svaté. Nezáleží, jestli jsou shromážděni dva nebo tři nebo dva tisíce nebo tři tisíce. Jedinečným způsobem – fyzicky – je Ježíš přítomen uprostřed nás při každé mši svaté. To ti rádio ani televize nedá. Můžeš ...
 • PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ K VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria. Je až ...
 • PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ VII: DARY K OBĚTI Ježíš se ptá učedníků: Za koho mě lidé pokládají? A pak se ptá: Za koho mě vy pokládáte? Tu otázku klade i každému z nás. Od odpovědi na ni bude záviset všechno ostatní. Minule jsme si říkali: Boží slovo je naše ústava. Nesmíme Boží slovo ve svém životě nechat padat na zem a šlapat po něm. ...
 • PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ VI: BOŽÍ SLOVO – NAŠE ÚSTAVA Slyšeli jsme v dnešním 2. čtení, jak sv. apoštol Pavel píše, že svoji službu koná s velkou pečlivostí. P. Josef Olejník bohoslovcům často připomínal. „Mše svatá je největší událost ve vesmíru a my ji nesmíme odfláknout.“ A tak i my teď na pokračování uvažujeme nad jednotlivými částmi mše svaté, abychom si je více přiblížili a mohli ji ...
 • PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ V: UMÍŠ CHVÁLIT PÁNA? Když jsme tady před týdnem slavili svátek Proměnění Páně, říkali jsme si: Apoštolové uviděli Ježíše v novém světle. I my se snažíme vidět Ježíše přítomného v Eucharistii v novém světle. Proto si vyprávíme a budeme dále vyprávět o jednotlivých částech mše svaté. Už jsme si řekli: Znamením kříže se noříme do tajemství Boha. Pak následuje ...
 • PROMLUVA ZE SVÁTKU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ IV: PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ S HOSTINOU Myslím, že velice výstižně shrnuje tajemství dnešního svátku obrázek, který mám přichystaný pro děti. Jsou na něm apoštolové a Ježíš a pod obrázkem je napsáno: „Petr, Jakub a Jan uviděli Ježíše v novém světle.“ O to se snažíme i my: Uvidět Ježíše přítomného ve mši svaté v novém světle. Říkali jsme si: Kostel je náš domov. Chodíme domů. ...
 • PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ III: CESTA ZA POKLADEM Také dnes budeme pokračovat v našem cyklu promluv o mši svaté. Většinou ji slavíme v kostele. Už jsme si řekli: Kostel je náš společný domov. Chodíme domů. Domov je místo, které důvěrně známe. Známe všechny místnosti, víme, co v nich děláme, dokázali bychom naším domem projít i poslepu. Možná bychom dokázali projít poslepu i naším kostelem. Ale my ...
 • PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CYKLUS PROMLUV O MŠI SVATÉ II: PLEVELNÉ MYŠLENKY O MŠI SVATÉ Slyšeli jsme podobenství o plevelu mezi pšenicí, slyšeli jsme z Ježíšových úst i jeho výklad. A také my v našem cyklu promluv o mši svaté budeme pokračovat zamyšlením nad „plevelnými myšlenkami“ o mši svaté. O jedné z nich byla řeč už minule. Jsou lidé, kteří říkají: Proč bys chodil do kostela, když modlit se můžeš i doma nebo ...